+371 20037070

Privatuma Politika

Privatuma politika

R1VS PRIVĀTUMA UN PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS POLITIKA

Rīgas 1.valodu skolai, kas ir nometņu organizators (turpmāk tekstā – R1VS) lietotāju privātums, personas datu aizsardzība un šo datu konfidenciāla apstrāde, ievērojot visus likumā noteiktos nacionālos un Eiropas datu aizsardzības noteikumus (ES Regula 2016/679), ir prioritāte.

Zemāk ir aprakstīti daži svarīgi aspekti par to, kādu informāciju un personas datus R1VS iegūst un ko ar tiem dara, tajā skaitā to, kāda informācija tiek iegūta, kā tā tiek izmantota un kas tai var piekļūt.

Personas datu apstrāde

Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu. Zinot, ka personas dati ir vērtība, R1VS apstrādā tos, atbildīgi ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo personas datu drošību.

Privātuma politikas mērķis ir sniegt vispārīgu ieskatu par R1VS veiktām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos (piemēram, līgumos un citos ar pakalpojumu saistītos dokumentos) var būt sniegta papildu informācija par Jūsu personas datu apstrādi.

Kādiem mērķiem apstrādājam personas datus?

Personas datu apstrāde ir jebkuras ar personas datiem veiktas darbības, ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, sakārtošanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu un izpaušanu, bloķēšanu vai dzēšanu. R1VS apstrādā personas datus ar mērķi kvalitatīvi sniegt pakalpojumus, kas ietver līgumu sagatavošanu, noslēgšanu, to izpildi, pakalpojuma attīstību un uzlabošanu, kā arī citu ar to saistītu funkciju izpildes nolūkos. Mēs varam izmantot personas datus, lai nodrošinātuR1VS un/vai klientu, bērnu, apmeklētāju drošības, dzīvības, veselības un citu tiesību aizsardzību, atbildētu uz jūsu lūgumiem un jautājumiem. Dati var tikt izmantoti komercdarbības plānošanai, veikšanai, analītikai, norēķinu administrēšanai, parādu atgūšanai, risku pārvaldības vajadzībām, un lai nodrošinātu normatīvajos aktos un iestāžu izdotajos norādījumos noteikto pienākumu izpildi, piemēram, datu drošības nodrošināšanu vai tirgus caurskatāmības principu izpildei. Citos specifiskos nolūkos, kad dati var tikt izmantoti personai tiek sniegta informācija brīdī, kad tiek sniegti attiecīgie dati.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamatojums ir:

·  līguma noslēgšana un izpilde;

·  sniedzot kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, pasta adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese u.c.).

·  normatīvo aktu izpilde;

·  Klienta piekrišana;

·  R1VS leģitīmo interešu izpilde vai aizstāvība.

Kur iegūstam personas datus?

Datu subjekta piekrišana ir datu subjekta brīvi, nepārprotami izteikts gribas apliecinājums, ar kuru datu subjekts atļauj apstrādāt savus personas datus atbilstoši pārziņa sniegtajai informācijai saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. Datus saņemam tieši no Jums, kurus iesniedzat brīvprātīgi. Papildus tam mēs iegūstam datus no iestāžu uzturētiem reģistriem, piemēram, Valsts izglītības informācijas sistēma.

Kādus personas datus iegūstam?

R1VS iegūst tikai tos datus un tādā apmērā, kas nepieciešami iepriekš konkrēti nodefinētiem nolūkiem (pakalpojuma sniegšana, līguma izpilde, Klienta aizsardzība, utt.).

R1VS iegūst un apstrādā šādus datus:

Nr.p.k.

Datu kategorijas

Piemēri

1.

Personas identifikācijas dati

Vārds, uzvārds, personas kods/ID, dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta dati, piem. pases numurs

2.

Kontaktinformācija

Adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese

3.

Bērna dati

Bērna vārds, uzvārds, personas kods, adrese, izglītības iestāde

4.

Klienta dati

Klienta numurs

5.

Pakalpojuma dati

Pakalpojuma nosaukums, cena, atlaide

6.

Norēķinu dati

Bankas konta numurs, rēķina numurs, norēķinu summa, parāda summa

7.

Fotogrāfijas

Fotogrāfijas no pasākumiem, fotogrāfijas uzņemšanas datums

8.

Videoieraksti

Videoieraksti R1VS organizētajos pasākumos

9.

Sensitīvie personas dati

Rase, etniskā izcelsme, reliģiskā, filozofiskā un politiskā pārliecība, dalība arodbiedrībās un personas veselība

Kam atklājam personas datus?

R1VS bez tiesiska pamata neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju.

Pakalpojuma nodrošināšanas nolūkā dati tiek nodoti apstiprinātiem personas datu apstrādātājiem. Šādos gadījumos R1VS veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar R1VS norādēm un atbilstoši normatīvajiem aktiem, kā arī no apstrādātājiem tiek pieprasīts veikt atbilstošus drošības pasākumus.

Personas datu apstrādes pārzinis ir R1VS, datu apstrādes mērķis – klientu uzskaitei, pakalpojumu sniegšanai, piedāvāšanai un uzturēšanai, darbinieku drošībai, pārziņa īpašuma drošībai, noslēgto līgumu izpildei un pārziņa leģitīmo interešu īstenošanai.

R1VS personas datu apstrādei izmanto šādus apstiprinātus datu apstrādātājus: SKATĪT ŠEIT

Kā tiek nodrošināta datu aizsardzība?

R1VS aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un R1VS saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Kādas ir datu subjekta tiesības?

Datu subjekts ir fiziskā persona, kuru var tieši vai netieši identificēt. Datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju, vai R1VS apstrādā personas datus un, ja apstrādā, tad piekļūt tiem, pieprasīt personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi, iebilst savu personas datu apstrādei, ja personas datu izmantošana ir pamatota ar leģitīmajām interesēm, atsaukt savu piekrišanu, ja personas dati tiek apstrādāti pamatojoties uz piekrišanu. piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad piekrišana bija spēkā.

Datu subjektam ir tiesības prasīt savu datu dzēšanu, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai normatīvajos aktos noteiktu pienākumu, ierobežot savu personas datu apstrādi, piemēram, laika periodā, kad R1VS izvērtē, vai Klientam ir tiesības uz savu datu dzēšanu.

Datu subjektam tiesības saņemt savus personas datus, kas tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanas un līguma izpildi, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).

Datu subjektam ir tiesības netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, ja šādai lēmumu pieņemšanai ir tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē klientu. Šīs tiesības nav spēkā, ja lēmuma pieņemšana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu ar klientu, ja lēmuma pieņemšana ir atļauta saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem vai ja esat devis savu nepārprotamu piekrišanu.

Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja uzskatāt, ka personas datu apstrāde pārkāpj Jūsu tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem. Sazināties ar R1VS par piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem, datu subjektu tiesību izmantošanu un sūdzībām par personas datu izmantošanu Jūs varat izmantojot norādīto kontaktinformāciju.

Kā uzglabājam un aktualizējam datus?

Datus glabājam tik ilgi, cik ilgi pastāv savstarpēji tiesiski nodibinātas attiecības. Uzglabāšanas periods pēc klientu attiecību izbeigšanās ir atkarīgs no datiem un to izmantošanas mērķa. Glabāšanas periods var būt pamatots ar līgumu ar klientu, R1VS leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, civiltiesībām u.tml.). Personas dati, kuriem ir beidzies apstrādes pamats, tiek dzēsti.

R1VS nodrošina rīcībā esošo personas datu pareizību un atbilstību, dzēšot nevajadzīgos datus un atjauninot novecojušos datus. 

Kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Rīgas 1.valodu skola”, vienotās reģistrācijas Nr.40103176090, juridiskā adrese: Zemitānu iela 2b, Rīga, LV-1012, Latvija.

Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: info@vs.edu.lv

Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties R1VS juridiskajā adresē, var uzdot interesējošus jautājumus saistībā ar personas datu apstrādi.

 

Informācija atjaunota 21..08.2023.

Atsauksmes no vecāku anketas

Angļu valodas nodarbības bērniem

Kā mūs atrast

© 2023 Created with love Rīgas 1. valodu skola